Regulus H Profil Predaj Prenájom Služby Realizácie Kontakty

Realizácie - Novostavba rodinných domov Boleráz - Klčovany

Lokalita

Atobusové spojenie smer Trnava: 200m
Autobusové spojenie smer Brno: 150m
Vlakové spojenie Trnava – Kúty: 500m
Cesta prvej triedy s napojením na obchvat Trnavy: 10km
Najbližšie potraviny: 200m
Možnosti relaxu v blízkom okolí lesov a polí ako i letiska.


Popis - technická správa

Výstavba pozostáva z dvoch samostatných rodinných domov a každý z týchto domov je z dvoch bytových jednotiek každý s úžitkovou plochou 91,12 m2 + terasa 13 m2. Z hľadiska konštrukčného sú domy bezbarierové, jednopodlažné, bez obytného podkrovia a suterénu. Každý bytová jednotka je samostatne stojaci dom s dvomi deliacimi nosnými múrmi z tvárnic YTONG XELLA. Na obvodové murivo je kontaktný zatepľovací systém Baumit. Hrúbka tepelnej izolácie (polystyrén) sa stanovila na 100 mm čím sa dosiahol celkový tepelný odpor R=3,50 m2K/W, teplotnej normy STN 73 0540 – zmena č. 56. Na zastrešenie drevený krov z priehradových väzníkov. Strešná krytina je navrhnutá z hydroizolačnej fólie. Objekt RD má výhradne obytnú funkciu.

Každá bytová jednotka má samostatné meranie vody umiestnené v spoločnej vodomernej šachte a napojená na hlavný obecný vodovod obce Boleráz DN 100. Ako materiál je na stavbu vodovodu použité potrubie HDPE.

Odkanalizovanie RD je splaškovou kanalizáciou s vybudovanou novou kanalizačnou vetvou DN 200, s napojením na vybudovanú miestnu kanalizáciu DN300.Jednotlivé RD sú na túto projektovanú gravitačnú splaškovú kanalizáciu DN 200 napojené domovými kanalizačnými prípojkami z PVC potrubia DN 150, pričom na každej kanalizačnej prípojke je osadená vstupná kontrolná a revízna plastová šachta DN 400.

Napojenie na STL distribučný plynovod, ktorý je majetkom SPP a.s. Prívod plynu je od DRS po objekt vedený v zemi. Potrubie v zemi je zhotovené z oceľového potrubia oplášteného bralenom. V objekte bude rozvod plynu zasekaný v stene. Rozvod potrubia v objekte bude zhotovený z oceľového bezošvého potrubia spojovaného zváraním.
Vykurovanie objektu je podlahový vykurovací systém. Systém podlahového vykurovania je tvorený systémovými doskami s ochrannou hydroizolačnou fóliou, v doskách sú uložené rúrky Pe – Al – Pe 16 x 2. Systémová doska zabezpečuje zároveň tepelnú a protihlukovú izoláciu. Bariéra proti vlhkosti slúži zároveň ako držiaky pre rúrky. Pod systémové dosky je položená prídavná tepelná izolácia hr. 70 mm. Rozdeľovač a zberač budú na kotol pripojené potrubím Pe – Al – Pe zasekaním v stene.

Teplota vody prúdiacej do slučiek podlahového vykurovania je regulovaná v kotly v závislosti na vonkajšej teplote. V miestnosti kúpeľne je použitý doplnkový rúrkový radiátor. Ako povrchová vrstva „vykurovacieho“ betónu je použitá keramická dlažba a veľkoplošné laminátové parkety.

Elektroinštalácia je z medených káblov zasekaných v stene v zmysle platných STN.
Ochrana voči prepätiu tr. A-D je riešená od HR domov v samotnej inštalácií domu. Rozvody televízie, internetu a telefónu zabezpečí investor trubkovaním pre možnosť pripojenia satelitného prenosu alebo siete T-com.

Komunikačne sú rodinné domy umiestnené v blízkosti jestvujúcej miestnej komunikácie (na jej okraji). K jednotlivým rodinným domom, ich dvorom a parkovacím miestam je príjazd po pojazdnom chodníku v uzavretom areáli. Parkovacie státie pre každý dom je na vlastnom pozemku a spevnenej ploche. Voľné plochy sú definované ako záhrada s možnosťou výsadby nízkej a vysokej zelene.

Súčasný stav: Rodinné domy skolaudované v roku 2015


 Stiahnuť situáciu Boleráz- Klčovany >


                                                                                
Regulus H, s.r.o.
Starohájska 9/B
917 91 Trnava
Tel.: +421 33 2933 252
Fax: +421 33 2933 251
E-mail: regulush@regulush.sk

Profil    |    Predaj    |    Prenájom    |    Služby    |    Realizácie    |    Kontakty
Informácie o používaní cookies  

Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok